خدمات نقشه برداری و سروی

سروینگ بحیث یک فن خیلی قدیمه در تثبیت حدود تقسیمات اراضی مورد استفاده بوده اما اهمیت روز افزون آن با پیشرفت تخینک جز لایتجزای همه رشته ها گردیده است. به طور مثال در ساختمان سروینگک ها، پل ها، سیل بر ها، خطوط آهن، تعمیرات، بند ها، تونل ها، پروژه های آبرسانی، زابر ها، پارک ها، تمدید پایپ لاین ها نفت و گاز، تمدید لین های برق، و مخابرات، تعین سروینگحدات، تعین موقعیت و تثبیت حدود معادن، سروینگوی جیولوجیکی، تثبیت منابع و مقدار مواد ساختمانی وغیره سروینگ اهمیت بسزای داشته و بدون خشت ای آن انجام امور فوق خیلی مشکل و حتی امکان ناپذیر میباشد و انجام امور فوق بدرجه اعظمی صحت و دقت ممکنه با کمترین مصرف وقت و پرسونل هم از اهداف عمده سروینگ به شمار میرود.

مراحل کار سروینگ

1- تثبیت اهداف پروژه

2- مطالعه مقدماتی و جمع آوری معلومات موجوده ساحه ایکه سروی در آن اجرا میگردد

3- ترتیب پلانخشت ای سروی با نظر داشت وقت، پرسونل و آلات مورد ضرورت

4- اندازه گیری ساحوی از قبیل قاصله های افقی، عمودی، و مایل و اندازه گیری زوایای افقی و عمودی

5- تعین و تثبیت نقاط افقی و عمودی در ساحه

6- اجرای امور محاسباتی باساس معلومات حاصله از ساحه و ترتیب نقشه ها و جدول های طرف ضرورت.

7- اندازه گیری پیشرفت امور ساختمانی در جریان کار و بعد از ختم هر مرحله آن