بررسی سد

  • بررسی سایت
  • بندکشی و بندکشی الگو
  • شیب تحلیل پایداری برای سدهای  زمینی
  • تحلیل نشت
  • اثرات زیست محیطی، محیط زیست و ارزیابی منابع فرهنگی
  • تحلیل هیدرولوژیکی و ارزیابی لرزه ای
  • تحلیل و کنترل هیدرولیکی سازه ها
  • مهندسی طبقه بندی سنگ
  • تجزیه و تحلیل نرم افزار