اکتشاف معدن

 • اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس معدن 
 • توسعه اکتشاف در معادن 
 • ژئوشیمی و کانی سنگین اکتشاف سیستماتیک از منطقه ای به مقیاس جزئیات 
 • اکتشافات ژئوفیزیکی مس و فلزات اساسی رسوب سولفید با استفاده از روش IP-RS 
 • اکتشافات ژئوفیزیکی از آهن، کروم و منگنز به روش متریک مغناطیس 
 • اکتشافات ژئوفیزیکی سپرده باقی مانده (بوکسیت و laterite) و سپرده های پلاسر با رادار نفوذ زمین (GPR) 
 • امکان سنجی طراحی و طرح اکتشاف دقیق برای سپرده های مختلف 
 • بررسی و برآورد ذخایر معدن (حجم و تناژ سپرده) 
 • خسته کننده و نمونه گیری: قادر به مته سوراخ و نمونه عمق بیش از 200M 
 • کانی شناسی و سنگ نگاری نمونه، ارائه بخش نازک و نمونه جلا 
 • نظارت و مشاوره بهره برداری از معادن