مطالعات ژئوفیزیک

 

با توجه به افزایش دمای کره زمین و کاهش نزولات جوی و افزایش جمعیت، هر ساله شاهد افت سطح آبهای زیرزمینی می باشیم که بدلیل اهمیت انکار ناپذیر منابع آبی در زندگی بشر، علم ژئوفیزیک در این میان جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و می تواند در اکتشاف لایه های آبدار و تشخیص بهترین نقطه جهت حفاری چاهها کمک شایانی بنماید.

1- تفکیک لایه های مختلف در اعماق بواسطه مقاومت ویژه آنها.

2- برآورد ضخامت رسوبات آبرفتی

3- تعیین عمق سنگ کف

4- تعیین مناسبترین محل جهت حفر چاه

5- تعیین و تحقیق در مورد شکستگی هایی که احتمالا در محدوده مورد مطالعه موجود است، در حد امکانات مطالعات ژئوالکتریک.