خدمات جیوتکنیک

مشاوره :

 • مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختگاه پروژه های عمرانی اعم ازکارخانجات و ساختمانها، راه- باند و فرودگاه، پل، سد سازی، خطوط انتقال (آب، برق، نفت و گاز)، فضاهای زیرزمینی، نیروگاهها، تصفیه خانه ها، اسکله ها، دکل و برجها.
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی و صحرایی نمونه های آب، خاک و سنگ.
 • مهندسی و طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی از جمله آنالیز پایداری، طراحی سیستم نگهداری اولیه و پوشش نهایی، طراحی سیستم ابزار دقیق و رفتارسنجی.
 • مهندسی و طراحی پروژه های مکانیک سنگ از جمله طراحی و ارزیابی پایداری شیب شیروانی های سنگی.
 • خدمات حفاری مکانیزه (TBM & Micro Tunneling) از جمله مطالعه روشهای مختلف اجرا، ارایه مشخصات فنی TBM و سیستم پشتیبانی، طراحی سیستم. پوشش سگمنتی، مهندسی و طراحی سیستم ترابری ریلی، طراحی مغار مونتاژ و دمونتاژ TBM، طراحی خدمات فنی (روشنایی، تهویه، هوای فشرده، آبکشی و آبرسانی).
 • مهندسی و طراحی حفاری جهت دار افقی (HDD) از جمله ارزیابی امکان پذیری و راه اندازی پروژه، طراحی مسیر لوله رانی، نوع لوله و ارائه روش حفاری، تهیه مشخصات فنی و ارائه مدارک مورد نیاز قرارداد.

اجرا:

 •  حفاری گمانه های اکتشافی به روشهای مختلف (آبشویی W.B، مغزه برداری ممتد C.B، دورانی ـ ضربه D.T.H ،Top Hammer و Rotop با محافظ یا بدون آن
 • اجرای عملیات بهسازی خاک به روشهای
 • تراکمی از جمله بارگذاری، زهکشی، تزریق تراکمی و ... 
 • ایجاد چسبندگی شامل تزریق های شیمیایی و دوغابی
 • مسلح سازی شامل آنکورهای خاک و سنگ، ریز شمع، میخ کوبی، دیواره های باربر بتنی زیرزمینی
 • حفاری و جایگزینی شامل اجرای دیوارهای دوغابی و تزریق با فشار بالا
 • احداث آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل کیفی مصالح از جمله بتن، آسفالت و ... در پروژه های عمرانی
 • احداث آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل کیفی مصالح از جمله بتن، آسفالت و ... در پروژه های عمرانی