تونل

  • مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک تحقیقات
  • بند کشی و الگوی بند کشی 
  • تجزیه و تحلیل نشت
  • پیشنهاد طبقه بندی سنگ مهندسی و پشتیبانی از سیستم های (Q، RMR، GSI، RSI)
  • تجزیه و تحلیل نرم افزار (Palixis، UDEC، و غیره)