جاده ها و بزرگراه

  • بررسی سایت، مطالعات ژئوتکنیک و ژئوتکنیک
  • اثرات زیست محیطی، ارزیابی منابع زیست محیطی و فرهنگی
  • تست در محل و آزمایشگاهی
  • نرم افزار (اتوکد، خودکار نقشه میز، Massir، Geoslope، پیمایشگر ...)