خیریه

 شرکت خدمات مهندسی پامیر جیوتکنیک برگزار کننده همایش معدن و محیط زیست، پارامترهای موثر در توسعه پایدار افغانستان

 

شرکت خدمات مهندسی پامیر جیوتکنیک حمایت کننده مالی کمپ ترک اعتیاد مادر در کابل، افغانستان.

همکاری شرکت خدمات مهندسی پامیر جیوتکنیک در کنسرت موسیقی برای مبارزه با مواد مخدر.

همکاری شرکت خدمات مهندسی پامیر جیوتکنیکل در برگزاری نخستین تورنمنت هنرهای رزمی وشو جام استاد شهید مزاری(ره)