خدمات جیوتکنیک

جیوتکنیک به عنوان استفاده از روش‌های علمی و اصولی انجینری، برای کسب و استفاده از دانش مواد، در حین طراحی و ساخت سازه‌ها بعضاً به‌عنوان دشوارترین بخش تحلیل مهندسی نام‌برده می‌شود و درعین‌حال جزء لاینفک هر پروژه عمرانی است. شناخت رفتار خاک و سنگ نیاز به علم و تجربه قابل‌توجهی دارد که در طول بیشتر از یک دهه فعالیت شرکت خدمات جیوتکنیک پامیر اندوخته شده است.

سازه‌ها ارتباط مستقیمی با زمینی دارند که بر روی آن قرار می‌گیرند و بار آن‌ها توسط تهداب ها به زمین منتقل می‌شوند؛ بنابراین شناسایی خاک و سنگ تحت تأثیر تهداب ها و طراحی دقیق فوندیشن ها از جنبه‌های حائز اهمیتی در اصول طراحی انجینری سیویل، تونل‌ها و سدهای خاکی، جاده‌ها و شاهراه‌ها، بهسازی زمین و زیر سازه پل‌ها، شناسایی حفرات زیرسطحی و گسلش، اندرکنش خاک و سازه، اجرای گودها، رفتار در برابر زلزله و ارتباط خاک با محیط‌زیست هستند که امروزه انجینری ژئوتکنیک به این موضوعات می‌پردازد. با این و جود مطالعات ژئوتکنیکی ضروری و یک اصل علمی و پذیرفته شده برای هر سازه است و داشتن اطلاعات کافی در مورد اعماق مختلف خاک و سنگ بدون انجام مطالعه مکانیک خاک و مکانیک سنگ، جز با اطلاعات ژئوتکنیکی که از گمانه‌های حفرشده به دست می‌آید مقدور نیست.

مطالعات ژئوتکنیکی شامل حفاری (ماشینی یا دستی)، نمونه‌گیری دست‌خورده و دست‌نخورده، آزمایش‌های درجا نظیر آزمایش نفوذ استاندارد و دانسیته برجا، آزمایش های فیزیکی و مکانیکی بر روی خاک و سنگ به دست آمده در آزمایشگاه و تجزیه‌وتحلیل نتایج و نتیجه‌گیری در مورد وضعیت ژئوتکنیکی زمین مورد نظر می باشد. بدیهی است کلیه عملیات فوق باید بر اساسی استانداردهای موجود و با دقت کافی انجام شود. چنانچه در مراحل ساخت سازه‌ها، مشخصات ژئوتکنیکی لایه زیرسطحی منجر به نشست زیاد، لغزش، سنگ‌ریزش یا روانگرایی گردد و همچنین چنانچه خاک خاصیت فروریزشی و یا تورم داشته باشد و یا سطح آب زیرزمینی بالا باشد، لازم است مطالعات ژئوتکنیکی در محلی موردنظر انجام شود.

مشاوره:

 1. مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختگاه پروژه‌های عمرانی اعم از کارخانه‌ها و ساختمان‌ها، راه- باند و فرودگاه، پل، سدسازی، خطوط انتقال (آب، برق، نفت و گاز)، فضاهای زیرزمینی، نیروگاه‌ها، تصفیه‌خانه‌ها، اسکله‌ها، دکل و برج‌ها.
 2. انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی نمونه‌های آب، خاک و سنگ.
 3. مهندسی و طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی از جمله آنالیز پایداری، طراحی سیستم نگهداری اولیه و پوشش نهایی، طراحی سیستم ابزار دقیق و رفتار سنجی.
 4. مهندسی و طراحی پروژه‌های مکانیک سنگ ازجمله طراحی و ارزیابی پایداری شیب شیروانی‌های سنگی.
 5. خدمات حفاری مکانیزه (TBM & Micro Tunneling) ازجمله مطالعه روش‌های مختلف اجرا، ارائه مشخصات فنی TBM و سیستم پشتیبانی، طراحی سیستم. پوشش سگمنتی، مهندسی و طراحی سیستم ترابری ریلی، طراحی مغار مونتاژ و دمونتاژ TBM، طراحی خدمات فنی (روشنایی، تهویه، هوای فشرده، آبکشی و آبرسانی).
 6. مهندسی و طراحی حفاری جهت‌دار افقی (HDD) ازجمله ارزیابی امکان‌پذیری و راه‌اندازی پروژه، طراحی مسیر لوله رانی، نوع لوله و ارائه روش حفاری، تهیه مشخصات فنی و ارائه مدارک موردنیاز قرارداد.

اجرا:

 1.  حفاری گمانه‌های اکتشافی به روش‌های مختلف (آبشویی W.B، مغزه‌برداری ممتد C.B، دورانی ـ ضربه D.T.H،Top Hammer و Rotop با محافظ یا بدون آن)
 2. اجرای عملیات بهسازی خاک به روش‌های مختلف
 3. تراکمی ازجمله بارگذاری، زهکشی، تزریق تراکمی و ... 
 4. ایجاد چسبندگی شامل تزریق‌های شیمیایی و دوغابی
 5. مسلح سازی شامل آنکورهای خاک و سنگ، ریز شمع، میخ‌کوبی، دیواره‌های باربر بتنی زیرزمینی
 6. حفاری و جایگزینی شامل اجرای دیوارهای دوغابی و تزریق با فشار بالا
 7. احداث آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل کیفی مصالح ازجمله بتن، آسفالت و ... در پروژه‌های عمرانی