ماموریت

ماموریت ما

 ماموریت ما ارائه کیفیت برتر مهندسی جیوتکنیک، مشاوره زیست محیطی و معدن، آب های زیرزمینی،‌ جیوفیزیک، و آزمایش لابراتواری در هر نقطه و هر زمان در افغانستان است. ارائه خدمات بهتر و در صف اول بودن خدمات جیوتکنیکی هدف و ابتکار عمل ما برای پرورش نو آوری و نگهداری یک فرهنگ از برتری فنی مهمترین هدف ماست.