چرا شرکت خدمات پامیر جئوتکنیکل؟

در US Army Corps of Engineers برای فعالیت های زمین شناسی و تست مواد ثبت و راجستر هستیم.
• تجربه خوبی در زمینه زمین شناسی در افغانستان و تست مواد داریم.
• توانایی بالایی در حل چالش های زمین شناسی و تست مواد داریم.
• یگانه شرکتی هستیم که دارای دو متخصص داکتر و چهار متخصص ماستر هستیم که مجهز به تجهیزات کامل حفاری زمین و تست لابراتوار می باشند که توسط حفاران مسلکی کنترل می شوند.