Articles

کارهای حفاری اکتشافی برای بند برق آبی فیض آباد

هدف قرارداد حاضر اجرای کارهای حفاری اکتشافی اضافی در ساحه بند برق پروژه هایدروالکتریک فیض آباد بر روی دریای کوکچه، افغانستان است. این بند برق که توسط بانک توسعه آلمان KfW تأمین می شود ، برای تأمین محلی فیض آباد برنامه ریزی شده است. این پروژه مربوط وزارت انرژی و آب (MEW) است و تحت نظر انجینیران مشاور (Fichtner) مراتب کار پروژه طورت می گیرد. بند برق در حال ساخت است. قراردادی این پروژه Feka Insaat Construction یک شرکت ترکیه ای است. با توجه به شرایط غیر منتظره تهداب بند ، این بند برق مجدداً دیزاین شده است. که از اثر آن، حفاری های اکتشافی اضافی ، عمدتا در سمت راست دریای کوکچه ضروری است. این کارهای حفاری موضوع این قرارداد است. اهداف اصلی این حفاری جمع آوری اطلاعات در موارد ذیل است.

• عمق احجار اصلی

• نفوذپذیری توده سنگ.

نتیجه این اهداف ، حفاری های بدون مغزه گیری در ترسبات، حفاری های با مغزه گیری در سنگ های سخت، تست لوژن در سنگ سخت، تست لوفران در ترسبات، تزریق دوغآب (گروتینگ) و نصب پیزومترهای آب زیرزمینی برای اندازه گیری طولانی مدت سطح آب به عنوان کارهای حفاری برنامه ریزی شده است.