Articles

تحقیقات جیوتکنیکی کمپلکس اداری دولتی دارالامان

شرکت خدمات جیوتکنیک پامیر با همکاری وزارت شهرسازی و اراضی یکی از پروژه های توسعوی استراتژیک در افغانستان را به عنوان شرکت جیوتکنیک برای تحقیق در مورد خاک زیرسطحی انجام می دهد. کمپلکس اداری دولتی دارالامان با هدف ایجاد غیر متمرکز فعالیت های اصلی دولت از مرکز شهر با ایجاد محیطی مناسب که امکان دستیابی ، امنیت و سهولت کار را فراهم می کند ، است. کابل در سال های آینده یک مرکز دولتی برجسته و یک منطقه پر جنب و جوش را نشان می دهد که به نوشتن یک فصل از دست رفته تاریخ شهر کمک می کند و افغانستان را بر روی نقشه جهانی قرار می دهد.

کارزار تحقیقات جیوتکنیک شامل حفاری، تست ساحوی، تست لابراتواری و پیشنهاد و توصیه در مورد استرکچرهای مربوطه است. پامیر وظیفه تحقیقات جیوتکنیک را برای وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت مالیه، ستره محکمه، بانک مرکزی و پارکینگ شماره 1 در این پروژه بزرگ چند منظوره را دارد.