Articles

پروژه بهسازی سیستم آب آشامیدنی در منطقه دشت برچی

پامیر با موفقیت سروی جیوفیزیکی و تثبیت ویژگی های لایه آبدار را برای پروژه UNOPS "ارائه خدمات دیزاین و ساخت پروژه شامل ظرفیت سازی و ارزیابی تأثیرگذاری برای پروژه بهسازی سیستم آب آشامیدنی در منطقه دشت برچی در شهر کابل ، افغانستان" را با موفقیت به اتمام رسانده است.

پامیر برای ارزیابی و تثبیت عملکرد لایه آبدار در منطقه بیست هزاری پمپ تست را بر روی ده چاه انجام داده است. این روش شامل تست های استپ دراداون ، ثابت و ریکاوری است. پمپ تست و بررسی جیوفیزیکی برای تعیین خصوصیات زمین شناسی و هایدروجیولوجی سفره های آب زیرزمینی به ویژه ضخامت و گسترش لایه آبدار انجام شده است.